The Big Bang Theory

The Big Bang Theory díl 16./serie 2

The Big Bang Theory díl 16./serie 2

The Cushion Saturation
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 15./serie 2

The Big Bang Theory díl 15./serie 2

The Maternal Capacitance
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 14./serie 2

The Big Bang Theory díl 14./serie 2

The Financial Permeability
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 13./serie 2

The Big Bang Theory díl 13./serie 2

The Friendship Algorithm
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 12./serie 2

The Big Bang Theory díl 12./serie 2

The Killer Robot Instability
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 11./serie 2

The Big Bang Theory díl 11./serie 2

The Bath Item Gift Hypothesis
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 10./serie 2

The Big Bang Theory díl 10./serie 2

The Vartabedian Cunundrum
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 9./serie 2

The Big Bang Theory díl 9./serie 2

The White Asparagus
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 8./serie 2

The Big Bang Theory díl 8./serie 2

The Lizard-Spock Expansion
Sledovat seriál online CZ titulky

The Big Bang Theory díl 7./serie 2

The Big Bang Theory díl 7./serie 2

The Panty Pinata
Sledovat seriál online CZ titulky